Gestió de Patrimonis i Lloguers

 
A AGC Finques cuidem i millorem el patrimoni dels nostres clients. Per això, posem a la seva disposició el servei de gestió de patrimonis immobiliaris i del lloguer. Alguns dels serveis que oferim són la gestió integral del lloguer, assessorament fiscal i assessorament respecte al lloguer garantit. El nostre objectiu és generar valor als immobles que gestionem revisant tots els aspectes físics i també les condicions arrendatàries.

Quant a Gestió Integral del Lloguer oferim el servei de:
 •  Contractació del arrendament
 •  Assessorament sobre les condicions del arrendament
 •  Proposata, redacció i formalització del contracte d'arrendament
 •  Confecció d'avals
 •  Tràmits relacionats amb impostos urbans
 • Administració de la propietat i gestió del manteniment
 • Alta d'arrendataris i canvi de nom dels subministraments
 • Gestió de rebuts, pagaments i liquidacions
 • Gestió de la finalització de l'arrendament i liquidació de la fiança legal
 
Oferim els següents serveis d'Assessorament Fiscal:
 • Gestió dels impostos i de la normativa fiscal
 • Servei de comptabilitat: optimització dels costos fiscals
 • Gestió de l'impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), IVA i IRPF en tots els règims
 • Confecció mensual de l' Intrastat i trimestral de les operacions intracomunitàries
 • Càlcul o confecció de l'Impost de societats, així com dels Comptes Anuals per al Registre Mercantil
 • Tràmits i assistència en Inspeccions Fiscals
 • Confecció i legalització dels llibres oficials
 • Assessorament en matèria fiscal, comptable, econòmica i financera
 
Amb el servei de Lloguer Garantit ens encarreguem de gestionar habitatges garantint el cobrament de la renda mensual:
 • Oferim l'assegurança de lloguer garantit
 • Ens encarreguem de buscar un inquilí solvent i fiable
 • Garantim el cobrament mensual del lloguer
 • Ens fem càrrec de qualsevol mena de problema que pugui aparèixer a l'habitatge
 • Garantim el compliment del contracte durant tota la seva durada